Warunki korzystania z serwisu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem Sklepu zwanego dalej Sklepem Internetowym www.metex-freud.pl jest firma
METEX ŚWIDNICA
ul. Mostowa 21,
33-104 Tarnów,
NIP 873-100-50-80,

2. Produkty to wszelkie towary, które Klient może nabyć w Sklepie w ramach organizowanej Prezentacji Produktów Sklepu Internetowego www.metex-freud.pl.

3. Warunkiem dokonywania zamówień w Sklepie jest wypełnienie formularza zamówień, wraz z zaakceptowaniem zawartych w formularzu warunków. Każde kolejne wejście do Sklepu jest potwierdzeniem akceptacji Regulaminu Sklepu Internetowego www.metex-freud.pl.

4. Poprzez złożenie zamówienia w Sklepie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dane osobowe Klienta zostają wprowadzone do bazy danych METEX ŚWIDNICA.Klient może wyrazić zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez METEX ŚWIDNICA w celach promocyjno-marketingowch. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klienci Sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.

5. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji, w przypadku niedostępności zamówionego towaru u dostawców lub z powodu innych ważnych przyczyn ekonomicznych lub logistycznych. W szczególności dotyczy to przypadku, w którym na skutek pomyłki lub usterki technicznej wystąpiłaby oczywista i rażąca niezgodność ceny lub danych prezentowanego produktu z rzeczywistością.

6. Zawartość sklepu internetowego nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Składając zamówienie klient składa jednocześnie propozycję zawarcia umowy.

7.W przypadku złożenia zamówienia w sklepie internetowym, telefonicznie, e-mailem, faksem lub listownie, momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment odbioru zamówionego towaru przez klienta od dostawcy (kuriera lub listonosza).

8.Zespół metex-freud.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie rozmiarów i właściwości towaru. W ciągu 10 dni od daty zakupu klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
OFERTA. CZAS TRWANIA. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ. FORMY POTWIERDZEŃ.

1. Zawartość Sklepu Internetowego www.metex-freud.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożone przez klienta zamówienie nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Zamawiający wypełniając formularz zamówienia składa firmie METEX ŚWIDNICA ofertę kupna określonego towaru.

2. METEX ŚWIDNICA nie gwarantuje ciągłej dostępności w sprzedaży oferowanych towarów oraz zachowania ich cen. Termin realizacji zamówienia uwarunkowany jest dostępnością towaru, jednakże nie powinien przekroczyć 7 dni dla towarów ogólnodostępnych, oraz 2-3 tygodni dla towarów specjalistycznych. W przypadku braku wystarczającej ilości towaru w magazynie METEX ŚWIDNICA zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu realizacji zamówienia. W przypadku płatności kartą kredytową autoryzacja może zostać poddana dodatkowej weryfikacji, co może wydłużyć proces realizacji zamówienia.

3. Wszelkie informacje na temat towarów w ofercie Sklepu Internetowego METEX ŚWIDNICA są zgodne z danymi katalogowymi producentów.

4. Do zakupów w sklepie internetowym METEX ŚWIDNICA upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie. Oferta sklepu internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.

6. Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu. W razie potrzeby handlowiec skontaktuje się z klientem telefonicznie dzwoniąc pod numer wskazany w zamówieniu i ustali szczegóły oraz sposób realizacji zamówienia.

7. Nieprawidłowo wypełnione formularze nie będą przyjmowane przez Właściciela sklepu bez konieczności informowania o tym zamawiającego.

8. METEX ŚWIDNICA zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości

9. Pracownik METEX ŚWIDNICA może dokonać weryfikacji zamówienia telefonicznie poprzez sprawdzenie zgodności danych formularza pod podanym przez Klienta w formularzu zamówieniowym numerem telefonu lub poprzez list e-mail. Pracownik METEX ŚWIDNICA skontaktuje się z ZAMAWIAJĄCYM w przypadku braku możliwości zrealizowania części lub całości zamówienia telefonicznie lub poprzez list e-mail celem ustalenia dalszego postępowania z w/w zamówieniem.

10. W przypadku braku potwierdzenia telefonicznego lub e-mailowego, zamówienie zostaje anulowane.

11. Wysyłając ze sklepu internetowego zamówienie Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu internetowego i zobowiązuje się do jego przestrzegania. W przypadku niedotrzymania postanowień Regulaminu lub niezgodności złożonego zamówienia z regulaminem METEX ŚWIDNICA jest uprawniona do unieważnienia złożonego zamówienia bez konieczności informowania o tym zamawiającego. Z chwilą złożenia zamówienia Klient upoważnia firmę METEX ŚWIDNICA do wystawienia faktury bez konieczności uzyskiwania jego podpisu. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 97, poz. 971) faktura VAT nie wymaga podpisu.

12. METEX ŚWIDNICA zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym. W takich przypadkach METEX ŚWIDNICA zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już zatwierdzone do realizacji.

13. METEX ŚWIDNICA zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży oraz do wprowadzania nowych towarów.

14. Zdjęcia produktów zamieszczone w sklepie internetowym mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktów sprzedawanych przy zachowaniu odpowiednich parametrów technicznych produktów.

15. Nie będzie wydawany (wysyłany) towar oraz nie będą realizowane zamówienia złożone przez klientów, którzy:

a) Posiadają nie uregulowane w terminie jakiekolwiek zobowiązania wobec Właściciela Sklepu w zakresie przedmiotu działalności prowadzonej przez METEX ŚWIDNICA.

b) Mogą starać się wykorzystywać zamówiony towar niezgodnie z jego przeznaczeniem, lub niezgodnie z dobrym interesem METEX ŚWIDNICA, co mogłoby w konsekwencji doprowadzić do utraty dobrego imienia (wizerunku) firmy METEX ŚWIDNICA lub jej stałych odbiorców.


16. Z chwilą pokwitowania odbioru towaru na Zamawiającego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

GWARANCJA.RĘKOJMIA. ZWROTY TOWARÓW. ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

1. Zakupione i dostarczone Produkty są objęte gwarancją producenta. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się bezpośrednio z METEX ŚWIDNICA. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest dowód zakupu.
Postępowanie gwarancyjne zgodne jest z warunkami udzielonej gwarancji, w szczególności: - dostarczenie do punktu serwisowego reklamowanego towaru w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi dodatkami: (np. instrukcje) - dostarczenie do reklamowanego sprzętu dokładnego opisu zgłaszanej wady (np. jej zewnętrzne przejawy, przeciętny czas, po którym zazwyczaj występuje).
2. METEX ŚWIDNICA uwzględnia reklamacje z tytułu rękojmi wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, przy czym Klient ponosi koszty dostawy Produktu do METEX ŚWIDNICA.
3. Po dokonaniu płatności Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej.
4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałe podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie sprawdzenia przesyłki w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z przedstawicielem firmy spedycyjnej protokołu reklamacyjnego.
5. Klient jest zobowiązany do dostarczenia i odbioru Produktu z siedziby firmy METEX ŚWIDNICA na własny koszt.
6. Klient ma możliwość zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 10 dni licząc od daty otrzymania towaru. Zwracany towar: - nie może nosić śladów używania lub montowania - musi być kompletny t.j. zawierać także wszelkie załączone dokumenty i instrukcje; - musi zostać przesłany do sprzedawcy na koszt klienta - do towaru musi zostać załączony oryginał dokumentu zakupu; W przypadku zwrotu towaru będącego elementem promocji łączonej - zwrotowi podlega całość asortymentu z danego pakietu promocyjnego lub zostanie wystawiony dokument sprzedaży na pozostałą część zakupionego (niezwracanego) towaru uwzględniający warunki sprzedaży tego towaru na zasadach poza promocją.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Wszystkie dane osobowe są gromadzone wyłącznie na potrzeby firmy METEX ŚWIDNICA. Dane podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97 poz.883). Składając zamówienie klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez METEX ŚWIDNICA.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
3. METEX ŚWIDNICA nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta w skutek posłużenia się przez osoby trzecie jego identyfikatorem lub hasłem.
4. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 97, poz. 971) faktura VAT nie wymaga podpisu.
5. Dla zachowania prawidłowości działania zamówień internetowych, twoja przeglądarka internetowa powinna:
• posiadać włączoną obsługę' cookie' (domyślnie tak jak jest),
• obsługiwać Java Script (Internet Explorer 3.0 i Netscape 2.0 lub nowsze) oraz DHTML,
• prawidłowo interpretować style dokumentu (CSS).
6. Ewentualne kwestie nie uregulowane powyższymi zapisami strony rozstrzygać będą na mocy porozumienia stron, a w przypadku jego braku na drodze sądowej w miejscu właściwym dla siedziby METEX ŚWIDNICA
7. METEX ŚWIDNICA zastrzega sobie prawo do:

  • zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia
  • wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego i usuwania z ofert dowolnych towarów,
  • przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego
  • dokonywania zmian w treści Regulaminu sklepu www.metex-freud.pl

8. METEX ŚWIDNICA nie odpowiada za usterki w przesyłaniu e-mailowych potwierdzeń oraz braku możliwości realizacji składanych zamówień, spowodowane czynnikami niezależnymi od niej, np. awariami serwerów pocztowych, łącz internetowych, klęskami żywiołowymi.
9. Złożenie zamówienia oznacza równocześnie akceptację warunków powyższego Regulaminu.